parapertussis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parapertussis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parapertussis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parapertussis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parapertussis

    * kỹ thuật

    y học:

    cận ho gà