paraonimiasis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paraonimiasis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paraonimiasis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paraonimiasis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paraonimiasis

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh paragonimus (dịch ho ra máu địa phương)