paranormality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paranormality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paranormality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paranormality.

Từ điển Anh Việt

  • paranormality

    xem paranormal