paramyxovirus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paramyxovirus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paramyxovirus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paramyxovirus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • paramyxovirus

    a group of viruses including those causing mumps and measles

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).