paramagnetism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paramagnetism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paramagnetism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paramagnetism.

Từ điển Anh Việt

 • paramagnetism

  /,pærə'mægnitizm/

  * danh từ

  (vật lý) tính thuận từ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • paramagnetism

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  hiện tượng nghịch từ

  tính nghịch từ

  điện:

  hiện tượng thẩm từ

  tính thuận từ

  điện lạnh:

  hiện tượng thuận từ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • paramagnetism

  materials like aluminum or platinum become magnetized in a magnetic field but it disappears when the field is removed