paralyssa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paralyssa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paralyssa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paralyssa.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paralyssa

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh dại do dơi (Trung - Nam - Mỹ)