parallel-wound yarn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallel-wound yarn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallel-wound yarn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallel-wound yarn.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parallel-wound yarn

    * kỹ thuật

    dệt may:

    sợi quấn song song