paralectotype nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paralectotype nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paralectotype giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paralectotype.

Từ điển Anh Việt

  • paralectotype

    * danh từ

    vật mẫu chọn không tiêu biểu