parakeratosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parakeratosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parakeratosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parakeratosis.

Từ điển Anh Việt

 • parakeratosis

  * danh từ

  (sinh vật học) sự hoá sừng giả

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • parakeratosis

  * kỹ thuật

  y học:

  chứng á sừng