parainfection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parainfection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parainfection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parainfection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parainfection

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng cận nhiễm khuẩn