paragraphical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paragraphical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paragraphical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paragraphical.

Từ điển Anh Việt

  • paragraphical

    * tính từ

    gồm có nhiều đoạn