paragomphosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paragomphosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paragomphosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paragomphosis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paragomphosis

    * kỹ thuật

    y học:

    sự nghẽn đầu thai