paragglutination nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paragglutination nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paragglutination giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paragglutination.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paragglutination

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ngưng kết nhóm