para-smallpox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

para-smallpox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm para-smallpox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của para-smallpox.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • para-smallpox

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh đậu mùa nhẹ