papulopustule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

papulopustule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm papulopustule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của papulopustule.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • papulopustule

    * kỹ thuật

    y học:

    sần mụn mủ