papilloedema nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

papilloedema nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm papilloedema giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của papilloedema.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • papilloedema

    * kỹ thuật

    y học:

    phù gai thị