papillitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

papillitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm papillitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của papillitis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • papillitis

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm gai thị