paper-machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper-machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper-machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper-machine.

Từ điển Anh Việt

  • paper-machine

    * danh từ

    máy làm giấy