paper-clip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paper-clip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paper-clip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paper-clip.

Từ điển Anh Việt

  • paper-clip

    * danh từ

    cái kẹp giấy