pantelephonic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pantelephonic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pantelephonic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pantelephonic.

Từ điển Anh Việt

  • pantelephonic

    * tính từ

    (thuộc) xem pantelephone