pantalets nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pantalets nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pantalets giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pantalets.

Từ điển Anh Việt

  • pantalets

    /,pæntə'lets/ (pantalettes) /,pæntə'lets/

    * danh từ số nhiều

    quần đàn bà

    quần đùi (để) đi xe đạp