panspermatism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

panspermatism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm panspermatism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của panspermatism.

Từ điển Anh Việt

  • panspermatism

    * danh từ

    (sinh vật học) thuyết tha sinh