pancreatotomy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pancreatotomy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pancreatotomy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pancreatotomy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pancreatotomy

    * kỹ thuật

    y học:

    thủ thuật mở tuyến tụy