pan-set cream nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pan-set cream nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pan-set cream giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pan-set cream.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pan-set cream

    * kinh tế

    váng sữa lắng