palustral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palustral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palustral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palustral.

Từ điển Anh Việt

  • palustral

    * tính từ

    thuộc đầm lầy; lắm đầm lầy