palpate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palpate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palpate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palpate.

Từ điển Anh Việt

 • palpate

  /'pælpeit/

  * ngoại động từ

  sờ nắn (khi khám bệnh)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • palpate

  examine (a body part) by palpation

  The nurse palpated the patient's stomach

  The runner felt her pulse

  Synonyms: feel