palmaceous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palmaceous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palmaceous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palmaceous.

Từ điển Anh Việt

  • palmaceous

    /pæl'meiʃəs/

    * tính từ

    (thực vật học) (thuộc) loại cau dừa