palm-house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palm-house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palm-house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palm-house.

Từ điển Anh Việt

  • palm-house

    * danh từ

    nhà mát để trồng cọ