palm-greasing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palm-greasing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palm-greasing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palm-greasing.

Từ điển Anh Việt

  • palm-greasing

    /'pɑ:m,gri:siɳ/

    * danh từ

    (thông tục) sự đút lót, sự đấm mồm