palinesthesia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palinesthesia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palinesthesia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palinesthesia.

Từ điển Anh Việt

  • palinesthesia

    * danh từ

    sự hồi tỉnh, sự tỉnh lại