paleothalamus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paleothalamus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paleothalamus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paleothalamus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paleothalamus

    * kỹ thuật

    y học:

    cổ đồi