paleotectonic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paleotectonic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paleotectonic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paleotectonic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paleotectonic

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cổ kiến tạo học