paleopressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paleopressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paleopressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paleopressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paleopressure

    * kỹ thuật

    dệt may:

    cổ áp lực

    cổ áp suất