paleoplarenia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paleoplarenia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paleoplarenia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paleoplarenia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paleoplarenia

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh tâm thần phân liệt