paleoplain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paleoplain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paleoplain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paleoplain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paleoplain

    * kỹ thuật

    đồng bằng cổ