paleopedology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paleopedology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paleopedology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paleopedology.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paleopedology

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cổ thổ nhưỡng học