paleomorphous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paleomorphous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paleomorphous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paleomorphous.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paleomorphous

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dạng cổ