paleology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paleology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paleology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paleology.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • paleology

    the study of (especially prehistoric) antiquities

    Synonyms: palaeology

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).