palatoschisis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palatoschisis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palatoschisis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palatoschisis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • palatoschisis

    * kỹ thuật

    y học:

    khe hở vòm miệng