palaeogeology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palaeogeology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palaeogeology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palaeogeology.

Từ điển Anh Việt

  • palaeogeology

    * danh từ

    cổ địa chất học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • palaeogeology

    Similar:

    paleogeology: the study of geologic features once at the surface of the earth but now buried beneath rocks