palaeogenetic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palaeogenetic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palaeogenetic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palaeogenetic.

Từ điển Anh Việt

  • palaeogenetic

    * tính từ

    phát sinh tính cổ, phát sinh tính tổ tiên