palaeocene nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palaeocene nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palaeocene giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palaeocene.

Từ điển Anh Việt

  • palaeocene

    * tính từ (cũng) paleocen

    (địa lý học) thuộc thời kỳ đầu tiên của kỷ nguyên thứ ba