painterliness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

painterliness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm painterliness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của painterliness.

Từ điển Anh Việt

  • painterliness

    xem painterly