pagoplexia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pagoplexia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pagoplexia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pagoplexia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pagoplexia

    * kỹ thuật

    y học:

    tê cóng