paediatrician nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paediatrician nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paediatrician giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paediatrician.

Từ điển Anh Việt

  • paediatrician

    /,pi:diə'triʃn/ (paediatrist) /,pi:di'ætrist/ (pedestrician) /pi'destriən/

    * danh từ

    bác sĩ khoa trẻ em

Từ điển Anh Anh - Wordnet