paddy-machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paddy-machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paddy-machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paddy-machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paddy-machine

    * kinh tế

    máy sàng gạo lật khỏi thóc