paddy-eliminator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paddy-eliminator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paddy-eliminator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paddy-eliminator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paddy-eliminator

    * kinh tế

    máy sàng thóc