packer's salt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packer's salt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packer's salt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packer's salt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packer's salt

    * kinh tế

    muối để đóng hộp thịt