p-harmonic function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

p-harmonic function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm p-harmonic function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của p-harmonic function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • p-harmonic function

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hàm P-điều hòa