outrageously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

outrageously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm outrageously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của outrageously.

Từ điển Anh Việt

 • outrageously

  * phó từ

  kỳ quặc

  tàn bạo, vô nhân đạo

  thái quá

  xúc phạm, làm tổn thương

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • outrageously

  in a very offensive manner

  he behaved outrageously

  to an extravagant or immoderate degree

  atrociously expensive

  Synonyms: atrociously